• Úvod
  • Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Organic Wines s.r.o. a ochrana osobních údajů

Zaměření společnosti

Společnost Organic Wines nabízí kvalitní a značková vína v bio a biodynamické kvalitě. Některá vína splňují rovněž požadavky na kvalitu vín naturálních. Tato vína pro Vás pečlivě vybíráme na všech světových výstavách bio vín. Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme.

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Organic Wines, s.r.o.
IČ: 05891299
DIČ: CZ05891299
se sídlem: Bratislavská 1527/15, Praha, 10200
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 272561

kontaktní osoba: Lenka Uhrová
email: info@organic-wines.cz
telefon: +420 608 818 059
www:organic-wines.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.organic-wines.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy a objednávka

1. Prodávající se zabývá prodejem alkoholických nápojů. Z toho důvodu je podmínkou k uzavření kupní smlouvy dovršení věku 18ti let.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně cen jednotlivého zboží a nákladů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícímu považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

4. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit nebo došlo k technické chybě v internetovém obchodě, učiní kupujícímu pozměněnou nabídku, a to formou emailu nebo telefonického hovoru. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

6. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách kdykoliv před tím, než je zboží předáno dopravnímu přepravci.

7. Prodávající si vyhrazuje právo zaslat kupujícímu jiný ročník vína, než který může být uveden na internetových stránkách a následně v objednávce. Prodávající je povinen ponechat kupujícímu stejnou cenu při různých ročníkách vín

IV. Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1.1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501191545/2010 , vedený u společnosti Fio Banka, a.s.

1.2 bezhotovostně platební kartou

2. Kupující může zboží vyzvednout osobně na adrese Zbraslavská 36/3, Praha Chuchle. V tomto případě má kupující možnost uhradit na místě:

2.1 hotově

2.2 bezhotovostně platební kartou

3. Kupující má možnost vyzvednout vína na adrese Průmyslová 1368, Praha Hostivice, nýbrž až po uhrazení celé objednávky běžným převodem nebo platební kartou

4. V případě vyzvednutí vín osobně musí kupující vyčkat na email od prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí. V opačném případě se prodávající nezavazuje mít objednané zboží kupujícím k dispozici

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou

7. Pokud se nejedná o osobní převzetí, prodávající předává objednaná vína kupujícího dopravnímu přepravci nejpozději 3 pracovní dny od přijetí platby na účet prodávajícího.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít

9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího

 V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro uznání reklamace jakosti vína je dále potřeba, aby kupující uchovával zakoupené zboží po celou dobu v konstantní teplotě 8 -12 °C, konstantní vlhkosti, mimo vibrace a bez zásadních manipulací.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na info@organic-wines.cz

3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce, nebo telefonicky a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem

VI. Dodání zboží

1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady

2. Po převzetí objednaného zboží Kupujícím Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany Kupujícího. Jako oprávněný nárok na reklamaci jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, které vznikly před jejich dodáním Kupujícímu

3. Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální doba spotřeby a případná doba archivace se uvádí u každého vína zvlášť

4. V případě výskytu prokazatelné vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

4.1 výměnu za nové zboží,

4.3 odstoupit od smlouvy.

5. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Převzetí daňového dokladu zákazníkem

Faktura (daňový doklad) vystavená společností Organic Wines s.r.o. za objednané zboží je zákazníkovi zaslána emailem. Pokud si zákazník přeje obdržet tištěnou fakturu, je potřeba nás na to upozornit.

5. Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem společnosti Organic Wines s.r.o. Společnost si vyhrazuje právo změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

6. Trvanlivost, ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme ve většině případů u každého vína zvlášť. Pokud není uvedeno, víno je vhodné spotřebovat do 2 let od zakoupení.

Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace v katalogu. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

7. Filtry

Pro zjednodušení orientace v nabídce může zákazník využít filtry například jako veganské víno, nesířené víno, naturální víno apod. Zařazení vína do kategorie se děje primárně na základě certifikace (bio, vegan, demeter), sekundárně dle prohlášení vinaře (např. vegan: "Ano, bez certifikace" znamená, že víno je necertifkováno, ale zařazeno na základě prohlášeni vinaře) nebo získaného technického listu k vínu. Pokud zákazník trpí nějakou alergií, například na živočišnou bílkovinu nebo siřičitany, prosíme, aby nás kontaktoval. Informace (vegan, nesířené apod.) o vínech znovu ověříme, případně doporučíme pouze ta, která mají příslušnou certifikaci. Organic Wines nezodpovídá za chybné zařazení do filtru z důvodu např. lidské chyby.

8. Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Organic Wines s.r.o. a jejich autorizovaných distribučních partnerů. Organic Wines s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě firemních údajů IČ, DIČ.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Nejsou poskytovány třetím osobám – s výjimkou předání nezbytných údajů kurýrním službám pro dodání zboží.

Ochrana autorských práv

Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.organic-wines.cz jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů